ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและภูมิศาสตร์
เงินเดือน
15,000
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน
การปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศและภูมิศาสตร์ ประจำศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่ ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ และส่วนเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและการสำรวจระยะไกล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนการใช้อากาศยาน
2. นำเข้า จัดทำ และแสดงผลข้อมูลแผนและผลปฏิบัติการบินอากาศยานไร้คนขับในระบบฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน
3. ตรวจสอบ แก้ไข และวิเคราะห์ข้อมูลผลปฏิบัติการบินจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน
4. ติดต่อประสานงานสนับสนุนภารกิจการบิน (อากาศยานไร้ขับ อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบินปีก)
5. รวบรวม และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจการบินอากาศยานไร้คนขับ
6. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการบินตามภารกิจต่างๆ
7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
4. ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของหน่วยงานอื่น รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเอกชน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบินและภูมิศาสตร์ได้
7. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง โดยจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
สถานที่ทำงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
สมัครด้วยตนเอง และ email
ข้อมูลบริษัท
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน
ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน การบริการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีอากาศยาน และการสำรวจระยะไกลของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง
พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ระบบภูมิศาสตร์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีอากาศยาน และการสำรวจระยะไกลของกระทรวง ที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินหรือเหตุเร่งด่วน
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
ที่อยู่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม *ถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
https://dtaac.mnre.go.th/
อีเมล
โทร
0807889936