ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (ด่วน)
เงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม 3.เครื่องแบบพนักงาน 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5.การตรวจสุขภาพประจำปี 6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 7.การฝึกอบรมสัมมนา 8. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย 9. สวัสสดิการเยี่ยมไข้ 10. ทุนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น 11. เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม
รายละเอียดงาน
1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน
2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมให้หลักสูตรมีจุดแข็ง และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
3. ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา รับผิดชอบเรื่องการฝึกงานและการทำโครงงานของนักศึกษา
4. ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์
5. รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีหรือประธานหลักสูตร
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการสอนในระดับมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ปี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้ดี ชอบดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
4. มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- TOEFL (Paper-Based ไม่น้อยกว่า 417 คะแนน, Computer-Based ไม่น้อยกว่า 107 คะแนน, Internet-Based ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
- IELTS ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
- TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
5. มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ทำงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
ดาวโหลดใบสมัคร https://www.tni.ac.th/home/careers พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งเมลถึง hr@tni.ac.th
ข้อมูลบริษัท
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีปณิธารมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
ที่อยู่
1771/1 กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
www.tni.ac.th
อีเมล
โทร
027632600