ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
นักการภารโรง (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี)
เงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว, เงินค่าเล่าเรียนบุตร, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยพิบัติ, เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม
รายละเอียดงาน
ทำความสะอาด และดูแลความเป็นระบบเรียร้อยของอาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานีกาชาดที่ 9 จ.อุดรธานี ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
คุณสมบัติ
1.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3.มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความขยันอดทน และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
สถานที่ทำงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
กรอกใบสมัครออนไลน์
ข้อมูลบริษัท
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
องค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไร
ที่อยู่
เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
https://jobtrc.redcross.or.th/
โทร
02 256 4000 ต่อ 3297