ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
พยาบาล (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดที่ 6 (อรัญประเทศ) จังหวัดสระแก้ว
เงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว, เงินค่าเล่าเรียนบุตร, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยพิบัติ, เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม
รายละเอียดงาน
1.ให้การพยาบาล ตรวจรักษาเบื้องต้น คัดกรองผู้ป่วยก่อนพบแพทย์
2.ให้คำปรึกษาและบริการงานส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ตรวจสุขภาพเด็กดี ประเมินภาวะการเจริญเติบโต ตรวจพัฒนาการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และงานอนามัยโรงเรียน
3.ปฏิบัติงานห้องผ่าตัดตาในงานจักษุศัลยกรรม เป็นผู้ช่วยในกรณีแพทย์ทำหัตถการต่างๆ
4.ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เตรียมความพร้อมและติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ เยี่ยมบ้าน/ชุมชน เพื่อคัดกรองโรคต่างๆ และรณรงค์ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งเป็นวิทยากรในกิจกรรมการอบรมต่างๆ
5.งานโภชนาการ เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก และให้สุขศึกษาในรายที่มีภาวะโภชนาการผิดปกติ
6.งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
7.จัดและจ่ายยาพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ยา เขียนใบเสร็จ จัดทำบัญชีการเงิน บริหารจัดการคลังวัสดุ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
8.รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานไตรมาส และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2. วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สถานที่ทำงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
กรอกใบสมัครออนไลน์
ข้อมูลบริษัท
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
องค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไร
ที่อยู่
เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
https://jobtrc.redcross.or.th/
โทร
02 256 4000 ต่อ 3297