ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
นายแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี)
เงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว, เงินค่าเล่าเรียนบุตร, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยพิบัติ, เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม
รายละเอียดงาน
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ มีหน้าที่ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม
ป้องกันโรคและสุขภาพเฉพาะทางหรือโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน ศึกษา วิเคราะห์ ด้านวิชการแพทย์
และสาธารณสุข ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการแพทย์ และสาธารณสุข วางแผนการบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ด้วยโอกาสในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ของสถานีกาชาด และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2. วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา
4. สามารถทำงานนอกเวลาทำการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สถานที่ทำงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
กรอกใบสมัครออนไลน์
ข้อมูลบริษัท
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
องค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไร
ที่อยู่
เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
https://jobtrc.redcross.or.th/
โทร
02 256 4000 ต่อ 3297