ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
นักพัฒนาระบบ (เกรด 4 - 7) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
เงินเดือน
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน
คุณสมบัติ
1. คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ตํ่ากว่า 36 หน่วยกิต
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานด้าน Web Application ด้วยภาษาโปรแกรม ASP.NET C#, ASP.NET Core, JAVA, PHP, HTML5, CSS3, JavaScript
4. สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้วย SQL เพื่อเข้าถึงข้อมูลบน SQL Server หรือ Oracle หรือ DB2 ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานเป็นทีมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
6. หากมีความสามารถหรือประสบการณ์ดังต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-พัฒนา Mobile Application เช่น Flutter, React Native
- พัฒนาโปรแกรมด้วย SAP ABAP, Python
- Data Analytics
สถานที่ทำงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
ข้อมูลบริษัท
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่อยู่
63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
www.ghbank.co.th
อีเมล
โทร
02-202-1076