ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
พนักงานเว็บแอดมิน
เงินเดือน
15,000
สวัสดิการ
สวัสดิการตามระเบียบมูลนิธิฯ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
รายละเอียดงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ดูแล บำรุงรักษาตลอดจนแก้ไขปัญหาระบบ Server ของสำนักหอสมุดเบญญาลัยและสำนักงาน มูลนิธิฯ ให้สามารถใช้งานได้และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2. พัฒนา และดูแล website สำนักหอสมุดเบญญาลัย และสำนักงานมูลนิธิฯ สำนักงานมูลนิธิฯ สาขาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
3. ดูแล แก้ไขปัญหา พัฒนา website ของสำนักหอสมุดเบญญาลัย และสำนักงานมูลนิธิฯ สาขาต่างๆ ให้เป็นไปตามหลัก WCAG (Web Content Accessibility Guidelines ) เพื่อให้งานบริการ ออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. งานออกแบบ web site ให้สวยงามทันสมัยน่าสนใจ รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
5. ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานและวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์แก่กลุ่มเป้าหมาย
6. เก็บข้อมูลสถิติที่ให้บริการผ่านทางระบบฐานข้อมูล สามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้ตลอดเวลา
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง ๒๕ - ๓๕ ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
4. มีทักษะการพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. มีความรู้และทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้และทักษะความสามารถในการเขียนและพัฒนาโปรแกรม พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ เช่น PSP , ASP , JAVA , Assembly
7. มีความรู้และทักษะที่ส่งเสริมการทำงาน
8. มีความรู้ทักษะด้านการดูแลและแก้ไขปัญหางาน Server หรือ ความรู้ทักษะด้านการติดต่อประสานงาน การแก้ไขปัญหา Hosting ชนิดต่างๆ จากผู้ให้เช่า
9. มีความรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการ Domain
10. มีอุปนิสัยดี สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จิตอาสา มีใจรักในงานบริการ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ
11. มีความรับผิดชอบ อดทน ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
12. มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี และไม่เคยมีประวัติต้องโทษ
13. มีสุขภาพดีไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ได้
14. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
15. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเข้ารับราชการทหารหรือเป็นทหารปลดประจำการ
สถานที่ทำงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
ด้วยตัวเอง ทางอีเมลล์
ข้อมูลบริษัท
สำนักหอสมุดเบญญาลัย
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่
149 หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เว็บไซต์
https://www.benyalai.in.th/
อีเมล
โทร
044213513