ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
พนักงานออกแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินเดือน
15,000
สวัสดิการ
สวัสดิการตามระเบียบมูลนิธิฯ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
รายละเอียดงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ออกแบบสื่อสารสนเทศและวัสดุสิ่งพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
2. ดูแลระบบฐานข้อมูลและระบบให้บริการออนไลน์ของสำนักหอสมุดเบญญาลัย
3. งานประสานงานเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมการใช้งานระบบให้บริการออนไลน์
4. งานพัสดุ
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง ๒๕ - ๓๕ ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
4. มีทักษะการพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. มีความรู้และทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมออกแบบ กราฟฟิกดีไซน์ โปรแกรม Photoshop, Indesign
7. มีอุปนิสัยดี สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จิตอาสา มีใจรักในงานบริการ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ
8. มีความรับผิดชอบ อดทน ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
9. มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี และไม่เคยมีประวัติต้องโทษ
10. มีสุขภาพดีไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ได้
11. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
12. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเข้ารับราชการทหารหรือเป็นทหารปลดประจำการ
สถานที่ทำงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
ด้วยตัวเอง ทางอีเมลล์
ข้อมูลบริษัท
สำนักหอสมุดเบญญาลัย
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่
149 หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เว็บไซต์
https://www.benyalai.in.th/
อีเมล
โทร
044213513