ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (ด่วน)
เงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม 3.เครื่องแบบพนักงาน 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5.การตรวจสุขภาพประจำปี 6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 7.การฝึกอบรมสัมมนา 8. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย 9. สวัสสดิการเยี่ยมไข้ 10. ทุนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น 11. เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม
รายละเอียดงาน
1.วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้มาตรฐาน
2.ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมให้หลักสูตรมีจุดแข็ง และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
3.ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษา รับผิดชอบเรื่องการฝึกงานและทำโครงงานของนักศึกษา
4.ดำเนินการสอนในรายวิชา Digital Marketing, Marketing Communication, Marketing Analytics และปฏิบัติตามระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์
5.รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี
คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
2. คุณวุฒิปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการตลาด การสื่อสารการตลาด การตลาดดิจิทัล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่มหาวิทยาลัยยอมรับ หรือถ้าสำเร็จจากสถาบันต่างประเทศ ต้องเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง ซึ่ง ก.พ.ให้การรับรอง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี ด้าน Digital Marketing, Marketing Communication, Digital Branding, CRM, Marketing Analytics, Digital Business Platform เป็นต้น
4.มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ ทั้งนี้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
5. มีความสามารถในการทำงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการได้
6. หากมีประสบการณ์ในการสอนในระดับมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
ดาวโหลดใบสมัคร https://www.tni.ac.th/home/careers พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งเมลถึง hr@tni.ac.th
ข้อมูลบริษัท
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีปณิธารมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
ที่อยู่
1771/1 กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
www.tni.ac.th
อีเมล
โทร
027632600