ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการนิติบุคคล (เกล้าสยามคอนโด)
เงินเดือน
18,000 - 20,000
สวัสดิการ
- ประกันสังคม -วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน -อื่นตามกฎหมายกำหนด
รายละเอียดงาน
-ดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
-กำกับดูแลการดำเนินงานประจำวันของการบริหารจัดการอาคาร
-ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ การประกันผลงานของระบบต่างๆ ระยะเวลาของสัญญาจ้างต่างๆ ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ในอาคารชุด
-ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และตามแผนงานที่วางไว้
-ควบคุมดูแลให้เจ้าของห้องชุด และผู้พักอาศัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของอาคารชุด
-ติดตาม เร่งรัด การจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคเจ้าของห้องชุด ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
-เตรียมสัญญาว่าจ้างต่างๆ เตรียมวาระการประชุม และจัดประชุมต่างๆ ติดตามให้เกิดผลตามมติที่ประชุม
-ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของอาคารให้เป็นไป ตามงบประมาณ
-ประชุมร่วมกับพนักงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
-กำหนดแผนงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงให้สอดคล้องกับเทศกาลต่างๆ เช่น การซ้อมอพยบหนีไฟ เป็นต้น
-ตรวจสอบ ควบคุมการตกแต่งภายในห้องชุด
-จัดทำรายงานประจำเดือน
-เข้าร่วมประชุมและจัดให้มีการบันทึกการประชุมต่างๆ ในหน่วยงาน
-ดูแลเอกสารสำคัญต่างๆ ของอาคารชุด
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 30-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านงานนิติบุคคล,หมูบ้าน ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- สามารถทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ได้
สถานที่ทำงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
โทร : 02-2455816 E-mail : klaosiammag@gmail.com Line : @513oeeiq
ข้อมูลบริษัท
นิติบุคคลอาคารชุด เกล้าสยามคอนโดมิเนียม
เกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ โดยบริหารจัดการด้าน ที่พักอาศัย เป็นไปตามระเบียของคอนโด
ที่อยู่
560 ถนนดินแดง แขวงดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
อีเมล
โทร
02-2455816