ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
ทันตแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี)
เงินเดือน
สวัสดิการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว, เงินค่าเล่าเรียนบุตร, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยพิบัติ, เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม
รายละเอียดงาน
ปฏิบัติงานให้บริการทันตกรรม มีหน้าที่ตรวจ ประเมิน วินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรค หรือความผิดปกติในช่องปากแก่ผู้ป่วย ส่งเสริม กำกับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบงานด้านทันตกรรม การให้บริการทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุขให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ให้คำปรึกษาแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2. วุฒิการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือประกาศนีบัตรในวิชาชีพที่ทันตแพทยสภารับรอง
4. สามารถทำงานนอกเวลาทำการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สถานที่ทำงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
กรอกใบสมัครออนไลน์
ข้อมูลบริษัท
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
องค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไร
ที่อยู่
เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
https://jobtrc.redcross.or.th/
โทร
02 256 4000 ต่อ 3297